ДНЗ "Сонечко", Привітне
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Звіт завідувача ДНЗ за 2017-2018н.р.

01 червня в ДНЗ відбулись загальні збори батьків та громадкості .Присутні заслухали звіт Пащенко О.В. про роботу закладу в 2017-2018 н.р.Роботу завідувача таємним голосуванням оцінено як "задовільну".


 


 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СОНЕЧКО» С.ПРИВІТНЕ

                                                                     


 

                                                  ПРОТОКОЛ № 2

загальних зборів трудового колективу,батьків та громадськості

                                                                                  від 01 червня 2018 року

Присутні:

                  --- колектив ДНЗ -    6 чоловік

                 --- батьки –   15  чоловік

Запрошені:

                    --- сільський голова Кретюк Т.М.

Порядок денний

1. Звіт керівника про роботу закладу у 2017 – 2018 навчальному році .

2. Вибір лічильної  комісії.

СЛУХАЛИ:

 1. Звіт керівника про роботу закладу  у  2017-2018 навчальному році

       ДНЗ с. Привітне за статутом  розрахований на 20 місць (різновікова група).

    Даний заклад відвідує  26 дітей, з них 9 дітей 5-6 річного віку. Охоплення дошкільною освітою дітей до 5 років – становить 90%, дітей 5-річного віку в с. Привітне-100%. Заклад відвідує  12 діток із с. Степанки, 3 дитини з с. Гораяй та 11 з с. Привітне. Зарахування дітей в ДНЗ здійснюється на підставі заяви батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і  закінчується 31 травня наступного року. З 01 по 30 червня 2018 року в ДНЗ – оздоровчий період.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою, затверджується завідуючою і погоджується з відділом освіти Мурованокуриловецької  райдержадміністрації.

Функціонує одна мішана група.

Діяльність ДНЗ у 2017-2018 н. р. спрямовувалась на чітке виконання основних вимог Закону України «Про дошкільну освіту» та іншої  нормативної бази.

Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за 2016-2017 н. р. та з метою усунення недоліків,  колектив дошкільного навчального закладу у 2017-2018 навчальному році  продовжував працював над головною методичною темою: «Забезпечення системного підходу для формування професійної мобільності педагогів та національно-патріотичного виховання дошкільників»

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними програмами розвитку дитини дошкільного віку, рекомендаціями розширеної наради керівників ДНЗ, інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року №1/9-322 «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив пріоритетними напрямами освітньої діяльності вважав збереження здоров’я дітей дошкільного віку, актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників, популяризацію обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-ти річного віку, працював в 2017-2018 навчальному році над такими  основними завданнями :

 1. Продовження роботи щодо патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку шляхом застосування ефективних освітніх технологій.
 2. Організовували роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку, у тому числі,  шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.
 3. Активізовували  роботу з підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності, гуманістичного світогляду, опанування відповідних передових технологій, творчого підходу до дітей.
 4. Тримали на постійному контролі питання забезпечення натуральних    норм харчування, батьківської плати;
 5. Формували у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 6. Систематично підвищувати фахову майстерність педагогічних працівників.

  У 2017 році ДНЗ розпочало свою роботу 1 вересня. Були написані відповідні накази. Всі працівники пройшли інструктажі, медогляд.

У вересні та жовтні ДНЗ готувався до зимового періоду:

- заготовлено овочі та яблука;

- заготовлено дрова і завезено вугілля;

    Заплановано  здійснювався контроль за роботою кухаря та завгоспа. На протязі року перевірялась якість прибирання приміщень ДНЗ. Контролювалась робота пралі: наявність та дотримання графіка зміни білизни, дотримання норм витрат миючих засобів.

 Я як завідуюча оформляла і  вела всю ділову документацію.

Роботою  нашого закладу передбачено завдання – навчити дітей цінувати своє  здоров’я та життя в усіх його аспектах.

Вихователь працює над збалансованим розвитком кожної дитини.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь. Педагоги  з  вищою педагогічною освітою. Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу була максимальна гуманізація педагогічного процесу. З цією метою застосовувалися різні форми роботи з дітьми: проведення підгрупових та індивідуальних занять; застосування інтегрованого підходу до навчання малюків; організація експериментальної та пошуково-дослідницької діяльності, організація ігрової, трудової та самостійної діяльності. Заняття планувалися з урахуванням розумового та фізичного навантаження, рівня розвитку дітей та їхнього психологічного віку.

 Упродовж року здійснювався моніторинг результативності навчально-виховного процесу (жовтень, травень). Оцінка результативності навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку здійснювалась відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та програми «Дитина». Загалом, у порівнянні з минулим навчальним роком результативність навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі дещо знизилась і складає – 7,8 балів, що відповідає достатньому рівню.

     Як видно з аналізу результативності навчально-виховного процесу дітей 6, 7 року життя  упродовж  року, дошкільники показали загалом достатній рівень знань.

В  ДНЗ  оцінювання 9 вихованців  за кваліметричною моделю було проведено двічі  - 17 жовтня 2017 року та 14 травня 2018 року.

Аналізуючи результати першого оцінювання ми дещо внесли корективи в план роботи аби приділити належну увагу тим компетенція, які у дітей недостатньо сформовані.

При другому оцінюванні ми отримали наступні результати:

 • високий рівень – 2 вихованці ;
 • достатній рівень –1 вихованці
 • середній рівень –2 вихованці;
 • низький рівень -2 вихованці.

Покращились  результати загального розвитку дітей:

Нажаль,  перевіривши фізичний розвиток, у 2018 році збільшилися показники низького рівня фізичного розвитку дітей та показники високого рівня розвитку. Ця проблема має ряд об’єктивних причин: збільшення числа хронічних захворювань, недостатній рівень відвідуваності. Але, можна назвати і суб’єктивні причини: зменшення уваги до фізичного розвитку, не систематичний підхід з боку вихователів до організації оздоровлення та фізичного розвитку дітей, недостатній рівень контролю з боку адміністрації. Отже, цьому питанню необхідно надати пріоритет в новому навчальному році, посилити увагу до фізичного виховання та розвитку дітей. Необхідно знайти нові шляхи та підходи до оздоровчої роботи, активніше впроваджувати інноваційні методи оздоровлення, широко впроваджувати передовий педагогічний досвід з цього питання.

     Аналіз результативності мовленнєвого розвитку дошкільнят показав,що  у :

-70%  дітей мовлення виступає способом зв’язку та вираження життєвих вражень. Основна форма мовлення дітей – діалогічна. 45 % дітей вимовляє правильно звуки. Діти супроводжують мовлення ритмічними рухами, жестами, ходою та мімікою. 25% дітей мають низький рівень зв’язного мовлення, правильної звуковимови та комунікативних здібностей;

- 70% дітей проявляють високий та достатній рівень сенсорного розвитку. 5% дітей неспроможні правильно визначати та називати основні кольори, визначати площинну форму предмета, не завжди правильно використовують геометричні фігури за призначенням;

- ігрова діяльність займає провідне місце в життєдіяльності дітей . Усі діти цікавляться ігровою діяльністю, надають перевагу їй як провідній діяльності. 75% дітей вміють об’єднуватися в невеликі групи (2-4 дитини) для реалізації ігрового задуму. 10% дітей мають низький рівень інтеграції в соціум, тому граються на одинці. Діти успішно виконують різні ігрові дії;

- 80% дітей мають високий та достатній рівень конструктивної діяльності. Вони залюбки складають прості та складні сюжетні споруди. Разом з вихователем обіграють результат діяльності, проявляють творчість у розгортанні сюжету гри;

- 70% дітей мають досконалі уміння і навички в зображенні простих предметів. Вони вміють розміщувати форми на площині, чергувати їх за кольором та доводять розпочате до кінця, орієнтуються на зразок вихователя. 5% дітей мають низькі показники в зображувальній діяльності;

- 75% дітей володіють навичками одягання, роздягання, прийому їжі. 15% не вміють самостійно одягатися, застібати ґудзики, користуватися серветкою;

- у більшості дітей сформовані основні рухові навички. Діти проявляють інтерес до рухової активності, із задоволенням виконують вправи, займаються на фізкультурних заняттях.

 Спираючись на данні показників  розвитку дошкільнят  необхідно:

1. Сприяти успішній інтеграції дітей в соціум.

2. Урізноманітнити методи та прийоми щодо розвитку зв’язного мовлення, звуковимови, збагачення словника.

3. Посилити увагу щодо розвитку зображувальної діяльності у дітей та навичок самообслуговування.

      У 2017-2018 навчальному році була продовжена робота щодо пошуку актуальних підходів до формування логіко-математичної компетентності дошкільників.

   В результаті проведеної діагностики було виявлено, що більшість дітей виконують вимоги програми «Дитина»,а саме: 82% дітей старшого дошкільного віку вільно орієнтуються у назвах сенсорних еталонів, вміють класифікувати предмети за кількісними та якісними ознаками, оперують множинами; встановлюють, часову послідовність подій. Однак у 18% виникають труднощі під час логічних завдань, пов’язаних з операціями асоціаціями. Діти мають уявлення про натуральний ряд чисел, вміють лічити в межах 10 у прямому та зворотному порядку, користуються кількісними та порядковими числівниками. Однак, 4% дітей не в повній мірі розуміють відношення між числами і цифрами.

    Таким чином, можна зробити висновок, що робота з формування логіко-математичних здібностей ведеться вихователями на достатньому рівні.

З метою удосконалення роботи та усунення недоліків було рекомендовано:

1.Поповнити ігровий матеріал у відповідності до Переліку підбора іграшок для дітей дошкільного віку.

2. Обладнати куточок для розвитку дітей згідно до вимог програми «Дитина».

3. Поновити та поновити дидактичний матеріал для індивідуальної роботи з дітьми на заняттях з логіко-математичного розвитку та в повсякденному житті.

4. Використовувати пошукові  і творчі  завдання ;

5. Здійснювати  особистісно-орієнтовний підхід до дітей під час надання  нового та закріплення знайомого матеріалу;

6. Проводити на індивідуальну роботу з слабшими дітьми.

       Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами,основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти – початкової школи і життя в сучасному соціумі. Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і співвіднести  фактично досягнуті результати із очікуваними, що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми, дає змогу кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів. Крім того такий підхід сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини.

    Упродовж  року велася поглиблена робота над мовленнєвим розвитком дошкільників відповідно до сучасних вимог з використанням інноваційних технологій. В результаті цієї діяльності вихователі почали активно впроваджували в роботу схеми-моделі для складання розповідей дітьми, елементи комунікативно-діяльнісної технології, використовувати твори художньої літератури для розвитку мовлення дітей

    Діти молодшого дошкільного віку знаходяться на начальній стадії формування логіко-математичних здібностей. Але більшість дітей виконують вимоги програми «Дитина»: уміють обстежувати предмети, визнають особливості об’ємних геометричних фігур, визначають просторові співвідношення предметів стосовно себе, порівнюють контрастні за кількістю множини предметів, рахують предмети, групують предмети за величиною, формою.

 Таким чином, можна зробити висновок, що робота з формування логіко-математичних здібностей ведеться вихователями на достатньому рівні.

    У минулому навчальному році було проведене комплексне вивчення «Стан навчально-виховної роботи в групі» (березень 2018 року).

 За наслідками перевірки можна зробити висновок, що в групі приділяється належна увага реалізації завдань Базового компоненту відповідно до Програми розвитку і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина», що позитивно впливає на всебічний розвиток вихованців. Навчально-виховна робота проводиться на достатньому науково-методичному та організаційному рівнях. Вихователь групи застосовує ігрові форми проведення занять та режимних моментів, інтегрований підхід, що викликає інтерес у дітей, різнобічний підхід до надання дітям знань з певного розділу.

  Вихователь та помічник працюють у тісному контакті, що дає змогу проводити режимні моменти та весь виховний процес на достатньому рівні. У групі створене належне розвивальне ігрове середовище відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей. Документація групи відповідає вимогам діловодства.

Адміністрація закладу постійно проводить моніторинг та регуляцію навчального процесу, створює належні умови для реалізації освітніх завдань.

 Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі дошкільної освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

 Управлінська діяльність здійснювалась на засадах гуманних партнерських відносин, поваги та довіри до працівників.

 Аналізуючи планування роботи дошкільного закладу визначено, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Пріоритетні завдання пройшли через усі складові річного плану.

 Планомірно проводилося вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Складений на рік план контролю допоміг охопити найбільш значущі сторони організації життєдіяльності та навчально-виховного процесу відповідно до пріоритетних завдань та мети закладу. Щодня проводився моніторинг відвідування дітей, щомісячно, щоквартально – моніторинг захворюваності, систематичний контроль за організацією харчування.  Порівняно з попередніми роками планування носить більш системний характер, простежується взаємозв’язок між всіма режимними моментами, ігровою та навчальною діяльністю.

 Упродовж року проводився вибірковий контроль «Підготовка вихователя до робочого дня». Попереджувальний «Стан ведення ділової документації», «Готовність працівників до робочого дня», «Зміст та якість календарного планування».

   Методична робота з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, їхньої професійної компетентності, удосконалення роботи педагогічного колективу для ефективного впровадження програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

 Ці завдання вирішувалися у різноманітних формах, як традиційних, так і нетрадиційних.

   Упродовж року з метою підвищення кваліфікації педагогів та контролю за самоосвітою були проведені консультації  «Перспективне та календарне планування навчально-виховного процесу згідно програми: «Дитина»;                «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу»;  «Умови формування духовної особистості дитини»; «Методика патріотичного виховання дошкільників»;  «Турбота про здоров’я дітей – найважливіше завдання педагогів »; «Активізація рухової діяльності дошкільнят»;  «Виховання ввічливості на особистому прикладі»; «Формування у дошкільників естетичного ставлення до природи»; «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу».

     Це дало  змогу простежити рівень самоосвітньої діяльності педагогів, їх вміння працювати з методичною літературою, аналізувати певні питання, знаходити вірні рішення.

 В минулому навчальному році педагоги відвідували семінари проведенні методистом відділу освіти. Семінари  сприяли  підвищенню поінформованості учасників та підвищенню професійного рівня педагогів, формуванню творчого підходу до підбору форм, методів та прийомів реалізації завдань логіко-математичного розвитку дітей.

 Протягом року ми приймали участь у педагогічних радах ДНЗ с. Обухів та СЗШ І-ІІ ст. с. Степанки,згідно планів.

 Серед недоліків слід відмітити недостатній рівень упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес навчального закладу , недостатня робота по заповненню сайту  ДНЗ.

У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та СЗШ І-ІІ ст. с. Степанки. З дітьми старшого дошкільного віку  проводився цикл занять «Скоро  я піду до школи», створювались умови для розгортання творчої гри «Школа». Ці заходи сприяли підвищенню психологічної та мотиваційної готовності майбутніх школярів до навчання. Колишні випускники нашого закладу брали участь у концертах та розвагах, які організовував дошкільний заклад ( «Подорож до казки»,) у спільній виставці дитячих робіт («Золота осінь», «Великдень»), що не тільки сприяло розвитку творчих здібностей дітей, а й дало змогу відстежити рівень адаптації наших випускників. Для підвищення професійного рівня вихователів по підготовці дітей до школи були проведені консультації, оформлена виставка методичної літератури. Завідувачем відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи (вересень 2017 року). Директор школи у березні – квітні відвідувала заняття в ДНЗ. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень 2017 року), по школі з метою знайомства з класами та вчителями (вересень 2017 року), у шкільну бібліотеку (лютий  2018 року).  З метою підвищення якості організації наступності у роботі дошкільного закладу та початкової школи вихователь відвідувала уроки у 1-му класі, вчитель  була присутня на заняттях та режимних моментах у групі. приймала участь у випускному святі у садочку. Існують розбіжності між вимогами школи до підготовки дітей та вимогами Базового компоненту дошкільної освіти. Тому в новому навчальному році слід проводити просвітницьку роботу з вчителями перших класів школи, батьками по роз’ясненню завдань дошкільного закладу щодо підготовки дітей до навчання в школі.

Змістовна робота проводилась з усіма батьками дошкільного закладу. Так, велика увага приділялась організації роботи щодо попередження дитячого травматизму і укріпленню здоров’я дітей; розвитку екологічної свідомості; розвитку мовлення. Батьки були гостями і учасниками спільних розваг та свят, брали участь в тематичних виставках спільних робіт з дітьми. На батьківських зборах обговорювались питання адаптації малюків до дитячого закладу та соціальної адаптації, виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, створення умов для формування здорової дитини тощо. Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної освіти батьків, вони стали незмінними учасниками педагогічного процесу, помічниками та порадниками.  У новому навчальному році слід розширити коло спілкування батьків з представниками органів медичного обслуговування,  школи задля проведення роз’яснювальної роботи щодо питань виховання дітей. У цілому робота з батьками проводилась на достатньому рівні .

Організація харчування здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та листа МОНУ від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у ДНЗ» та змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затвердженої наказом МОН молодь спорту України та МОЗ України від 26.02.2012р. № 202/165, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013р. за № 440/22972).

     Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. У заклад підведено водопостачання, водовідведення, опалення. Інженерні мережі та санітарно-технічне обладнання в робочому стані, в поточному році аварійних ситуацій не було. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечене проточною гарячою та холодною водою. В минулому навчальному році було здійснено частковий ремонт харчоблоку (фарбування стін, підлоги), оновлено посуд для харчоблоку, рушники. З боку адміністрації ДНЗ здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил. Продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби. Адміністрація контролює санітарний стан харчоблоку, дотримання особистої гігієни персоналом.. Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню. Вихователі дотримуються вимог у вихованні культурно-гігієнічних навичок у дітей, помічник вихователя виконував санітарні правила організації харчування. Щоквартально проводився аналіз виконання харчових норм.

 Аналіз стану організації харчування дошкільників показав, що упродовж року діти в достатній мірі отримували повноцінне харчування відповідно до картотеки страв, затвердженої в установленому порядку. Середня вартість харчування  за п’ять місяців 2018 року становила  -  21.30   грн. (з розрахунку 13.30 грн. – бюджетні кошти,  8.00грн. – батьківська плата. В оздоровчий період вартість харчування збільшуються на 10%.

 Аналіз показав, що протягом минулого начального року середнє виконання щоденних норм продуктів харчування з урахуванням взаємозаміни продуктів складає :

- м’ясні продукти – 50%, рибні продукти – 73 %, , молоко – 63%, масло вершкове – 76%, масло рослинне – 100%, овочі – 49%, кисломолочний сир – 11%, крупи – 104%, сметана –100%, картопля – 90%, хліб – 100%, сік – 100%, сир твердий – 100%, цукор – 85%, сіль – 100%.

Середнє виконання норм харчування становить-64 %.

У порівнянні з минулим роком, деякі продукти були присутні в меншій кількості, що пояснюється значним подорожчанням продуктів харчування.

Упродовж року проводилась санітарно-просвітницька робота з працівниками та батьками щодо організації харчування, дотримання санітарних норм.

В цілому організація харчування у 2017/2018 навчальному році проводилася на достатньому рівні. Але нестабільне відвідування закладу дітьми з різних причин, висока вартість продуктів харчування сприяли зменшенню норм

 Проводився моніторинг відвідуваності дітьми дошкільного закладу. У порівнянні з минулим роком відвідуваність зменшилась на 4% і складає – 51% (багато відсутніх за сімейними обставинами та можливістю підвозу ,адже половина дітей з с. Степанки).

 Всі працівники дошкільного закладу упродовж року своєчасно проходили медичне обстеження. Це питання контролювалось  завідувачем дошкільного закладу.

 У 2017/2018 навчальному році фізкультурно-оздоровча робота з дітьми проводилась на достатньому рівні. Щодня вихователі проводили ранкову гімнастику, гімнастику пробудження, фізкультурні заняття (2 рази на тиждень в приміщенні, 3 рази на вулиці). З початком опалювального сезону проводиться щоденне  вологе та сухе розтирання. Один раз на місяць проводиться День здоров’я, на якому плануються рухливі ігри, естафети, змагання, розваги фізкультурно-оздоровчого характеру. В рамках ознайомлення з навколишнім для дітей всіх вікових груп проводяться заняття валеологічного спрямування. Упродовж навчального року педагогами в основному враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор-естафет. З дітьми проводилися сонячні та повітряні ванни. Суворо дотримувався санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим.

 Існують і певні проблеми в організації даної роботи. Так, зафіксовані випадки порушення вихователями тривалості денної та вечірньої прогулянок, не в системі проводилися загартовуючи процедури. Для запобігання порушень в новому навчальному році буде посилений адміністративний контроль за проведенням фізкультурно-оздоровчої роботи.

 У навчальному закладі створені умови для розвитку, навчання і виховання дітей. Групові приміщення забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки безпеки. Єдиною проблемою вже який рік залишається обладнання спортивного майданчика.

  Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам,постійно знаходиться в чистоті. Заклад має огорожу, зеленні насадження, квітники.

Інтер’єр приміщення, постійно оновлюється, відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам. Стіни коридору, приймальні закладу прикрашають вироби, зроблені вихователями, національна символіка, живі квіти та виставки дитячих робіт.

 Дошкільний навчальний заклад набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорті. Сільська рада завжди відкликається на прохання адміністрації. За  кошти  сільської ради та батьків було проведено ремонтні роботи в ДНЗ у 2017 році. За залученні кошти спонсорів 2017-2018 році було проведено підтягування  дерев до ДНЗ – Дмитрук В.І..У грудні подарунки на Новорічні свята для вихованців  придбали - Дмитрук В.І., Поліщук А.Л., Огірчук Л.В., Обухівська та Степанецька  с/р. Залучення коштів спонсорів дозволили підтримати  матеріальну базу установи :

 • за кошти Огірчук Л.В. :
 1. столики 5 шт.
 2. ліжка 5 шт.
 3. матраців 10 шт.
 4. подушки 10 шт.
 • за кошти Обухівської сільської ради холодильник вартістю 10 200 грн.;

У 2017-2018 навчальному році дошкільнятам ДНЗ «Сонечко» с. Привітне було подаровано:

 • Обухівською сільською радою, Дмитруком В.І. та Огірчук Л.В. новорічні подарунки у кількості 26 шт.;
 • Степанецькою сільською радою, Поліщуком А.Л. та отцем Анатолієм подарунки до дня Св. Миколая у кількості 26 шт.

Загалом на утримання садочка у 2017 році Обухівською сільською радою було витрачено 582 346 грн.,в середньому на одну дитину – 24 264 грн..

В 2018 році розпочав роботу сайт закладу, оплату сайту здійснює Обухівська сільська рада. Він ще потребує наповнюваності, адже ДНЗ не підключено до мережі Інтернет.

В липні  2018 року для підготовки закладу до роботи в 2018-2019н.р. планується провести  наступні ремонтні роботи: 

- провести заміну 4 батарей  на енергозберігаючі ;

- провести побілку та покраску  кімнат та будівлі;

- провести штукатурні роботи ганку ;

- придбати пральну машинку;

Для опалення  завезено 12 м3 дров. Потрібно завезти вугілля та дрова для потреби.


 

Підбиваючи підсумки навчально-виховного процесу в ДНЗ за минулий 2017- 2018 н. рік, можна стверджувати, що педагогічний колектив провів значну роботу щодо вдосконалення навчально-виховного процесу. Проте на основі здобутих результатів є рад недоліків на які було наголошено  раніше.

ВИСТУПАЛИ:

1.Боднар Н.В.. - голова батьківського комітету,що підтвердила,що в садочку приділяється належна увага харчуванню дітей.Урізноманітнюють меню.Готують страви,що подобаються дітям.Завідувач та завгосп дотримуються інструкцій по харчуванню, продукти завжди свіжі,з сертифікатами.

2.Журжій Н.В.- мати  вихованця ,звернула увагу  що завідувач приділяє багато уваги 5-ти річним дітям,проводить заняття по підготовці до школи.

3.Бурлак А.А. –додала,що увага приділяється і меншим дітям.Проводяться спільні заняття для їх розвитку,інформація підбирається зрозумілою для різних вікових категорій .А ще для менших діток проводиться гурток ,на якому розвивається моторика рук,та виконується колективна робота,що навчає дітей співпрацювати колективно,розвивається уміння допомогти сусідові ,меншому.

4.Кононенко Я.В.. звернула увагу на охайний вигляд приміщень ДНЗ та території біля ДНЗ. Тут гостинно по домашньому.

5.Боднар О.В. доповнила ,що завідувач підтримує батьків у їх починаннях щодо благоустрою садочка.


 

2.Вибір  лічильної  комісії.


 

Слухали: Буру Н.А.,яка зачитала протокол №1(додаток №1)засідання лічильної комісії про розподіл обов’язків .

Ухвалили : Протокол №1 засідання лічильної комісії затвердити .

Слухали: голову лічильною комісії  Буру Н.А. про підсумки таємного голосування  за підсумками роботи лічильної комісії.

Ухвалили : Протокол №2 (додаток №2) затвердити .


 


 


 


 


 


 


 

                                                                                                                   Додаток №1

Протокол №1

Засідання лічильної комісії

за підсумками таємного голосування

01 червня 2018 року                                                               ДНЗ с. Привітне

Присутні :

 Бура Н.А.- член комісії ;

Боднар Н.В.-член комісії ;

Саковський В.- член комісії .

Слухали: Про вибори голови лічильної комісії .

Ухвалили :Обрати головою лічильної комісії за підсумками таємного голосування Буру Наталію Анатоліївну.


 

                                                                                                                 Додаток №2


 


 

Протокол №2

Засідання лічильної комісії

01червня 2018 року                                                               ДНЗ с. Привітне

Слухали: Про підсумки таємного голосування за підсумками роботи лічильної комісії .

У голосуванні брали участь  21  член  конференції .

Бюлетенів - 21.

Ухвалили : за підсумками  таємного голосування роботу завідуючої ДНЗ вважати :

       «задовільно » - « 21».

       «незадовільною » - « 0 ».

В цілому роботу завідуючої вважати « задовільною ».


 


 

Голова конференції                                    Л.М.Пасєка

Секретар                                                         Н.А.Бура


 

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *