ДНЗ "Сонечко", Привітне
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

СТАТУТ

Дошкільного навчального закладу

 «Сонечко» с. Привітне

Мурованокуриловецького району

Вінницької області

Загального розвитку

І.Загальні положення

1.1.  Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» загального розвитку – є комунальною установою.

1.2.  Дошкільний навчальний заклад створено на підставі рішення  14 сесії Обухівської сільської ради  від  03.08.2012р. 6 скликання.

1.3.  Юридична адреса дошкільного закладу:

23443, Вінницька область, Мурованокуриловецький район, село Привітне вул. Соборна, тел. 36-4-21

1.4.  Засновник дошкільного закладу  Обухівська  сільська рада.

Засновник або уповноваженний ним орган здійснює  фінансування дошкільного закладу , його матеріально –технічне забеспечення , надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами , організовує будівництво і ремонт приміщень ,  їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5.  Дошкільний заклад у своїй діяльності керує Конституцією України, законами України  «Про освіту» , «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України , іншими нормативо правовими актами , власним Статутом.

1.6.  Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами ,реєстраційний рахунок в органах державного казначейства ,рахунки в банках.

1.7.  Головною метою дошкільного закладу є забеспечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян  у нагляді, догляді та оздоровленні дітей , створення умов для їх фізичного,розумового і духовного розвитку.

1.8.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти ; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості,розвитку творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9.  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбачиний чином законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10.   Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

          - Реалізацію головних  основних завдань дошкільної освіти ,визначених Законом України   «Про дошкільну  освіту»;

          - забеспечення рівня дошкільної освіти , у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

           - дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально технічної бази.

1.11.  Взаємовідносини між дошкільним закладом з  юридичними  і фізичними особами визначаються угодами,що укладені між ними.

2.Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 20 місць.

2.2.У дошкільному закладі фукціонує одна різновікова група загального розвитку з денним перебуванням дітей.

2.3.  Наповнюваність групи це діти від 2 до 6 років (15   дітей).

2.4.  Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити :

        -  заява батьків,

        - свідоцтво про народження дитини,

        - медичну  довідку про стан здоров’я дитини, з висновком лікаря,що  дитина може відвідувати дошкільний заклад,

        - медичну  довідку про епідемілогічне оточення.

2.5. За дитиною  зберігається місце у дошкільному  закладі у разі її хвороби , карантину,санаторного лікування,на час відпустки батьків  або осіб,які їх замінюють , а також  в літній  період.

2.6. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням  батьків або осіб, які їх замінюють ; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини,що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин  батьками  або осібами ,які їх замінюють.плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.7. Термін письмового повідомлення батьків  або осіб,які їх замінюють про відрахування дитини - 10 днів.

Забороняється безпідставно відраховувати дитину.

2.8. За дитиною зберігається  місце в садку в слідуючих випадках:

        - її хвороби;

        - карантину;

         - хвороби або відпустки матері;

        - на час чергової відпустки батьків  або осіб,які їх замінюють.

2.9.Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу ,керівник зобов’язаний  ознайомити  батьків  або осіб,які їх замінюють із Статутом.

3.Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний  заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Протягом 9 годин.

Вихідні: субота ,неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

з 8.00 до 17.00. 

4. Організація навчально- виховного процесу у дошкільному закладі

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня  по  31 серпня (оздоровчий період ) у дошкільному закладі  проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність  відповідно до річного плану ,який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3 План роботи  навчального закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного навчального закладу с.Обухів ,затверджується  керівником  дошкільного закладу і погоджується  з відділом освіти  Мурованокуриловецької райдержадміністрації.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується  територіальною санітарн-епідемічною службою: Мурованокуриловецька рай СЕС.

4.4 У дошкільному закладі визначена  українська  мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально- виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмами  «Я у світі»,«Впевнений старт»та іншими додатковими програмами розвитку дітей.

4.6. Дошкільний навчальний  заклад спрямовує свою роботу на 100-відсоткове охоплення дітей  5-річного віку ,забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всіх дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до цього дошкільний навчальний  заклад створює умови для повноцінного  фізичного і психічного розвитку,формування інтересів ,намірів дитини ,реалізації позитивних задумів та планів у різних сферах життєдіяльності  дітей ,веденням в навчально-виховний процес пояснювально-перетворювальної стратегічної діяльності;компетентного , інтегрованого підходу в   їхньому взаємозв’язку ,реалізовує принцип наступності між дошкільним навчальним  закладом і початковою школою.

4.7. Дошкільний навчальний  заклад реалізує освітні програми за народознавчим напрямом .

4.8. Дошкільний навчальний  заклад надає  освітні послуги (гуртки безоплатні) .

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей ,необхідне для їх нормального росту,із дотриманням натурального набору продуктів,визначеним Міністерством охорони здоров’я  спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  за погодженням  з Мінністерством Фінансів України.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування ,вітамінізацією страв , закладкою продуктів харчування ,кулінарною обробкою,виходом страв, смаковими якостями їжі ,санітарним станом харчоблоку правильністю зберігання ,дотримання термінів реалізації продуктів покладається на завгоспа ДНЗ.

6.Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільного закладу здійснюється органом охорони на безоплатній основі  Обухівською амбулаторією.

6.2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи,в тому числі проведення безоплатно обов’язкових  медичних оглядів,контроль за станом здоров’я,фізичним розвитком дитини,організацією фізичного виховання,загартуванням,дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил,режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад  надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7.Учасники навчально-виховного  процесу

7.1.Учасниками  навчально-виховного процесу  у дошкільному закладі є :

 діти дошкільного віку,керівник,вихователь,помічник вихователя,батьки або особи,які їх замінюють, фізичні особи,які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.За успіхи у роботі встановлюються такі  форми морального заохочення:

- грамоти;

- подяка.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання , розвитку ,   виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації,пропаганди та агітації ,що завдає шкоди її здоров’ю ,моральному та духовному розвитку;

-  захист від будь-яких форм експлуатації та дій ,які шкодять здоров’ю дитини,а також фізичного та психічного насильства,приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб,які їх замінюють:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку , виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу  та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей  у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи,які їх замінюють,зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • інші права ,що не суперечать законодавству України.

7.5.На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа,яка має відповідну вищу педагогічну освіту (а саме: магістр, бакалавр, спеціаліст,молодший спеціаліст),забезпечує результативність та якість роботи ,а також здоров’я якої  дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю,Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,іншими нормативно-правовими актами,прийнятими відповідно до них,правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.Педагогічні працівники мають право:

    - на вільний вибір педагогічно доцільних форм,методів і засобів роботи  з дітьми;

    - брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 

    - на підвищення кваліфікації,участь в методичних об’єднаннях ,нарадах тощо;

    - проводити в установленому порядку науково-дослідну , експериментальну ,пошукову роботу;

      - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

      - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

      - об’єднуватись у професійні спілки та бути членами  інших об’єднань громадян ,діяльність яких не заборонена  законодавством;

      - на захист професійної честі та власної гідності;

      - інші права Що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані :

       - виконувати статут,правила внутрішнього розпорядку,умови контракту чи трудового договору;

       - дотримуватися педагогічної етики,норм загальнолюдської моралі , поважати  гідність дитини та її батьків ;

        - забезпечувати емоційний  комфорт ,захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій ,які шкодять її здоров’ю ,а також від фізичного та психологічного насильства;

       - брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах ,пов’язаних з підвищенням професійного рівня ,педагогічної майстерності,загальнополітичної культури;

       - виконувати наказ та розпорядження керівництва;

       - інші ,обов’язки ,що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя ,фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26  Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»проходять періодичні безоплатні медичні огляди  в Мурованокуриловецькій центральній  районній лікарні та райСЕС.

7.12. Працівники дошкільного закладу підлягають атестації ,яка є обов’язковою і здійснюється ,як правило ,один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України , затвердженого Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України.

7.13. Педагогічні працівники ,які систематично порушують статут ,правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу ,не виконують посадових обов’язків,умови колективного договору (контракту)або за результатами атестації не відповідають займаній посаді,звільняються з роботи  відповідно до чинного законодавства .Педагогічні працівники звільняє і призначає керівник ДНЗ.

8.Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником - Обухівською сільською радою.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий ,який призначається і звільняється з посади відділом освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації ,згідно чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти , визначених Законом України «Про дошкільну освіту»,та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу ,представляє його в усіх державних та інших органах,установах і організаціях ,укладає угоди  юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження ,контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку,посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних,протипожежних норм і правил ,техніки безпеки,вимог безпечної життєдіяльності дітей ті працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм ,методів і засобів розвитку,виховання і навчання дітей їх віковим ,психофізичним особливостям ,здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення  освітньої роботи ,заохочує творчі пошуки ,дослідно-експериментальну роботу педагогів ; 
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами ,які їх замінюють;щороку звітує про навчально-виховну ,методичну , економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях)колективу та батьків або осіб .які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному  закладі – педагогічна рада.

  Педагогічний колектив  дошкільного  закладу  с.Привітне входить до складу

педагогічної  ради дошкільного  закладу  с.Обухів .Запрошеними на педагогічну раду з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій ,педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів ,батьки  або осіби ,які їх замінюють .Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним  закладом  с.Обухів.

Педагогічна рада:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному  закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників,розвитку їх творчої ініціативи,впровадження досягнень науки,передового педагогічного досвіду ;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

  Робота педагогічної ради  планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

  8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб ,які їх замінюють,які скликаються не рідше одного разу на  рік.

Кількість учасників загальних зборів  від працівників дошкільного  закладу  - 6 ,батьків – 14.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут,зміни і доповнення;
 • обирають раду дошкільного закладу ,її членів і голову ,встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу ,голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу ,дають їй оцінку  шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально –виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

9.Майно дошкільного закладу

9.1. Відповідно до рішення 14  сесії Обухівської сільської ради від

03.08.2012 року   6 скликання передано будівлі та майно  Обухівській сільській раді.

9.2. Дошкільний  заклад не має службового житла для працівників закладу.

10.Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти :

- засновника;

- відповідних бюджетів(для державних і комунальних закладів)у розмірі , передбачуваному нормативами фінансування;

- батьків або осіб,які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- спонсорська допомога.

10.2. Дошкільний  заклад за погодженням із засновником має право:

- придбати ,орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-отримувати допомогу від підприємств,установ ,організацій або фізичних осіб;

- здавати варенду приміщення ,споруди,обладнання фізичним і юридичним осібам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність № 85-кпро діяльністьдошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок проведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством,нормативно –правовими актами  Міністерства освіти і науки ,молоді та спорту України та інших центральних органів  виконавчої влади,яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через бухгалтерію Обухівської сільської ради.

11.Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація,що проводиться один раз на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки молоді та спорту України .

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом   державних вимог щодо змісту,рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади:виконавчим комітетом Обухівської сільської ради та відділом освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації.

11.3. Зміст,форми та періодичністьконтролю,не повязаної з навчально –виховним процессом:встановлюється засновником дошкільного закладу.

 

Керівник закладу                                   О.В.Пащенко

Логін: *

Пароль: *