ЗДО"Сонечко"с.Привітне
Могилів-Подільський район,Вінницька область

положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від «27»_08_2021р.№ _25_ 

Директор  дошкільним навчальним

закладом «Сонечко»с.Привітне

___________________ О.В.Пащенко

                                                                          

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в  закладі дошкільної освіти «Сонечко»с.Привітне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СХВАЛЕНО

педагогічною радою

СЗШ І-ІІст. с.Степанки

протокол №10 від  04.06.2021р.

 

 

 

  

 1. Загальні положення
  1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  закладі дошкільної освіти «Сонечко»с.Привітне (садочок) розроблено відповідно до вимог  Закону України  «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, Закону України «Про дошкільну освіту» , Базового компоненту дошкільної освіти , Статуту закладу.
  2. Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно  із Законом України «Про дошкільну освіту»)
 • дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій (додаток 1);
 • метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;
 • освітня діяльність - діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;
 • якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;
 • якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.
  1. Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної  освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, комплексна освітня програма розвитку дитини від 2 до 6(7) років «Дитина», що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому  періоді розвитку дошкільника.
  2. Систему забезпечення якості дошкільної освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) закладу дошкільної освіти «Сонечко»(садочок) (далі – Систему) розроблено  згідно з принципами:
 • відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;
 • системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;
 • залучення всіх учасників освітнього діяльності до процесу забезпечення якості.
  1. Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних,  кадрових зусиль і ресурсів дошкільного навчального закладу з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.
  2. Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
  1. Заклад  дошкільної освіти працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:
 • здобувачі освіти та їх батьки;
 • педагогічний персонал  закладу дошкільної освіти;
 • засновник –  Мурованокуриловецька селищна  рада;
 • Управління освіти виконавчого комітету Мурованокуриловецької селищної  ради;
 • громадськість.
  1. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
 •  відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;
 • ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
 •  якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 •  показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу;

 

 1. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в  закладі дошкільної освіти
  1. Основним  документом  оперативного  планування  в   закладі дошкільної освіти  є  річний  план  роботи,структура  якого  відповідає  внутрішній  системі  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  та  якості освіти в закладі. Річний  план  роботи  є  динамічним  документом, протягом навчального року до нього можуть вноситись корективи. Щомісяця  проводиться  аналіз  виконання  річного  плану  роботи. Річному  плану  роботи  підпорядковані  інші  оперативні  плани  в  дошкільному навчальному.
  2. В  закладі дошкільної освіти  здійснюється  самооцінювання  якості  освітньої  діяльності  на  основі  стратегії (політики)  і  процедур  забезпечення  якості  освіти. Самооцінювання  здійснюється  на  основі  розробленого  і  оприлюдненого  документу  «Система  внутрішнього  забезпечення  якості  освітньої  діяльності  та  якості  освіти». Самооцінювання  здійснюється  один  раз  на  рік.

До  процесу  самооцінювання  залучаються  учасники  освітнього  процесу. Визначення  рівня  освітньої  діяльності  за  вимогами  і  напрямами  освітньої  діяльності  здійснюється  у  відповідності  до  методики, розробленої  Державною  службою  якості  освіти.

 1. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:
 • Освітнє середовище дошкільного  закладу дошкільної освіти;
 •  Система оцінювання здобувачів освіти;
 • Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • Управлінські процеси  закладу дошкільної освіти.
  1. Напрям 1. Освітнє середовище   закладу дошкільної освіти
   1. Освітнє середовище  закладу дошкільної освіти сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей. Сучасне освітнє середовище  - комплекс психолого- педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію комфортної життєдіяльності дитини. Освітній простір садка є сукупністю локальних освітніх середовищ, які перебувають у взаємодії одне з одним.
 1. Вимога 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.
 • Приміщення і територія закладу дошкільної освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці.
 •  Заклад дошкільної освіти забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми.
 • Здобувачі освіти та працівники закладу  дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.
 • Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях.
 • У  закладі дошкільної освіти створені умови для харчування здобувачів освіти.
 • У  закладі дошкільної освіти створені умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті.
 •  В закладі дошкільної освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.
 1. Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.
 • Заклад  дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.
 • Правила поведінки учасників освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.
 •  Керівник закладу дошкільної освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви.
 1. Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до  освітнього простору.
 • Приміщення та територія  закладу дошкільної освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.
 • У  закладі дошкільної освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 •  Заклад дошкільної освіти взаємодіє з батьками дітей із особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.
 • Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя.
 • У закладі дошкільної освіти  створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (інформаційно-ресурсний центр, методичний кабінет).

 

 1. Напрям 2. Система оцінювання здобувачів дошкільної освіти.
 1. Вимога 1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.
 • Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень;
 •  Система оцінювання в закладі  дошкільної освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання;
 •  Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів освітнього процесу  справедливим і об’єктивним.
 1. Вимога 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти
 • У  закладі  дошкільної освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти.
 • У закладі дошкільної освіти  впроваджується система формувального оцінювання.
 1. Вимога 3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.
 • Заклад  дошкільної освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання.
 •  Заклад дошкільної освіти  забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти.

 

 1. Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
 1. Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
 • Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність;
 • Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;
 • Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);
 •  Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо);
 • Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку;
 •  Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.
 1. Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників:
 • Педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти.
 1. Вимога 3.  Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу  дошкільної освіти:
 • Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства;
 • Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок;
 • У  закладі  дошкільної освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці.
 1. Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;
 • Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності;
 •  Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

 

 1. Напрям 4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.
 1. Вимога 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.
 • У закладі дошкільної освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.
 •  У закладі дошкільної освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.
 •  У закладі дошкільної освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти.
 •  Керівництво закладу дошкільної освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання.
 1. Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
 • Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників  дошкільної освіти  та взаємну довіру.
 •  Заклад  дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.
 1. Вимога 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
 • Керівник  закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.
 •  Керівництво  закладу дошкільної освіти за допомогою системи матеріального та морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.
 •  Керівництво  закладу  дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.
 1. Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії  закладу освіти  з місцевою громадою.
 • У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процес.
 •  Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.
 •  Керівництво закладу  дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування.
 •  Керівництво  закладу дошкільної освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.
 •  Режим роботи закладу  дошкільної освіти та орієнтовний розподіл занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їх освітнім потребам.
 •  У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.
 1. Вимога 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.
 • Заклад дошкільної освіти  упроваджує політику академічної доброчесності.
 •  Керівництво дошкільного навчального закладу сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.
 1. Система контролю за  реалізацією  процедур  забезпечення  якості  освіти включає:
 1. Самооцінку ефективності діяльності із  забезпечення якості  освіти.
 2. Моніторинг  якості  дошкільної освіти.
 1. Моніторинг  у  закладі дошкільної освіти  здійснюють:
 • Керівник  закладу дошкільної освіти;
 • органи,  що  здійснюють  управління  у  сфері  освіти; 
 • органи самоврядування, які    створюються  педагогічними  працівнками  та   батьками. 
 1.  Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації
 • Опитування (анкетування, інтерв’ювання);
 • Тестування;
 • Спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю у дошкільному навчальному закладі;
 • Вивчення та аналіз документації;
 • Моніторинг;
 • Аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність.
 1. Критерії моніторингу:
 • об’єктивність;
 • систематичність;
 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
 • гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).
 1. Учасники дослідження повинні:
  • дотримуватися вимог проведення моніторингу, про які вони будуть проінформовані;
  • виконувати інструкції осіб, які проводять моніторинг, щодо процедури моніторингу;
  • виконувати завдання, оформляти виконану роботу згідно із правилами, визначеними в інструкції до неї;
  • дотримуватися правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності;
  • виконувати роботу (завдання) на робочому місці, визначеному суб’єктом моніторингу.
 2. Очікувані результати:
 • отримання результатів стану освітнього процесу в закладі дошкільної освіти ;
 •  покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.
 1. Підсумки моніторингу:
 • підсумки моніторингу узагальнюються у таблицях, схемах, діаграмах, графіках висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;
 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на  виробничих нарадах,  оперативних нарадах,  засіданнях педагогічної  ради.

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *